Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 2024 yılında işbaşı eğitim programlarında kullanılmak üzere Genel Müdürlük tarafından 90 milyon ödenek tahsisi edildiğini belirterek, bu kaynağı kullanmak üzere sektör kısıtlaması olmaksızın 5 ve üzeri işçi çalıştıran tüm işverenleri kuruma beklediklerini açıkladı.

“İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI:

A)           İşverenler Açısından:

•             En az beş sigortalı çalışana sahip olmak,

•             İŞKUR’a kayıtlı olmak,

•             Katılımcıların en az %60’ıni 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.

B)           Katılımcılar Açısından:

•             İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

•             15 yaşını tamamlamış olmak,

•             İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

•             Emekli olmamak,

•             Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

•             Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

•             Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

•             İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

İşbaşı eğitim programına katılabilecek katılımcı sayısına esas sigortalı sayısı, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için programın başlangıç ayından önceki on iki aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son altı aya veya altı aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

İşverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilmektedirler.

Güney Kore Heyeti Çorum’a Geldi Güney Kore Heyeti Çorum’a Geldi

Türk Meslekler Sözlüğünde meslek ana grubu “Nitelik Gerektirmeyen Meslekler” olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde program düzenlenebilecektir.

Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerinde ve belirlenen mesleklerde en fazla 8 takvim ayı ve en fazla 156 fiili gün, bu sektörler dışında kalan diğer sektörlerde ve mesleklerde en fazla 5 takvim ayı ve en fazla 78 fiili gün, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden sayılan mesleklerde en fazla iki yüz kırk fiili gün ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen geleceğin mesleklerinde en fazla 11 takvim ayı ve en fazla 234 fiili gün olabilecektir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

•             İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 653,93 TL, öğrenci 490,45 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 326,97 TL,

•             Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 719,32 TL cep harçlığı ödenmektedir.

•             Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından program süresince karşılanmaktadır.

•             Rakamlar her yıl yeni asgari ücretle birlikte değişmektedir.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

İşbaşı eğitim programlarında faydalanmak isteyen işverenlerimiz Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden bilgi alarak İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.”