TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Yükseköğretim Meclis Başkanı Bekir Okan ve Meclis Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, vakıf üniversitelerinin Eczacılık sektöründeki önemine değinirken, Çorum Eczacı Odası’ndan yapılan bu açıklamaya sert tepki geldi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEN MEZUN OLANLAR ÜLKE KALKINMASINDA ROL OYNAMAKTADIR

TOBB’ un vakıf üniversitelerine yönelik açıklaması şöyle: “Ülkemizin sosyal, ekonomik ve siyasal gelişimi açısından kritik önem taşıyan eğitim sektöründe, sayıları 208’e ulaşmış olan Üniversitelerimizde 7 milyondan fazla öğrenci öğretim görmektedir. Türkiye’de devlet üniversiteleri ile aynı statüye sahip kamu kurumu olarak 40 yıllık bir geçmişe sahip olan vakıf üniversiteleri, yükseköğretim sisteminin önemli bir parçasıdır. Anayasamızın 130. Maddesinde ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda mali ve idari yönden özerk oldukları belirtilen ve kamu kurumu statüsündeki vakıf üniversitelerimiz kendi kaynaklarını yaratarak ülke ekonomisine devletten hiçbir kaynak kullanmadan çok büyük katkı sağlamaktadır. Yüksek öğretimin yaygınlaştırılması açısından devletin taşıdığı sorumluluğun vakıf üniversitelerince paylaşıldığı, dolayısıyla ortaya çıkacak maliyetlerin önemli bir kısmının vakıf üniversitelerince yüklenildiği dikkate alınmalıdır. Vakıf yükseköğretim kurumlarında her yıl yaklaşık 230,000 kaliteli eğitim almış mezun iş hayatına katılmakta, ülke kalkınmasında büyük rol oynamaktadır.”

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURMAKTADIR

Vakıf yükseköğretim kurumlarının, sağlık sektörüne akademik yapısı ve hastaneleri ile önemli katkıları vardır. Bu bağlamda, ülkemizdeki toplam 47 eczacılık fakültesinin 15 adedi Vakıf Üniversiteleri’ne ait olup sistemin tamamlayıcı unsurudur. Her yıl yaklaşık 5500 öğrencinin kayıt olduğu eczacılık fakültelerinde toplam 25200 öğrenci eğitim görmektedir.

Vakıf yükseköğretim kurumları, oluşturdukları eğitim öğretim imkanları, öğretim üyesi profili, laboratuvar ve uygulama alanları, araştırma potansiyeli ve diğer tüm kampüs imkanları ile yükseköğretim alanında önemli bir boşluğu doldurmakta ve üniversite öğrenimi görmek isteyen adaylara nitelikli yükseköğretim fırsatı sunmaktadır. Buna rağmen, herhangi bir akademik veriye dayanmayan toptancı bir anlayışla ve klişe ifadelerle özelde vakıf yükseköğretim kurumlarını, genelde Türk yükseköğretimini hedef alan beyanların, son derece temelsiz olduğunu da belirtmek isteriz.

YÜKSEK DONANIMLI ECZACI YETİŞTİRMEK YÜKSEK DERECEDE ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR

Son yıllarda Eczacılık Fakültelerine yönelik söylemler dile getirilmekte, Eczacılık Fakültesi mezun sayısının çok fazla olduğu vurgulanmakta, eğitim kalitesinin düştüğü beyan edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılında, uluslararası arenaya iş gücü yetiştirmeyi misyon haline getirmiştir. Özellikle sağlık alanında yetkin uluslararası niteliklere sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmek, yükseköğretim sistemimizin hedefleri arasındadır. Ülkemizin özellikle ilaç ve ilaç hammaddesi geliştirmede dışa bağımlılığı hepimizin malumudur. Bu sebeple bu alana yönelik uluslararası nitelikli ve yüksek donanımlı eczacı yetiştirmek yüksek derecede önem arz etmektedir. Açılan yeni eczacılık fakültelerinde ülkemizin sadece iç ihtiyacına yönelik öğrenci yetiştirilmemekte, aynı zamanda uluslararası öğrencilere de yüksek kaliteli eğitim imkanı vakıf üniversitelerince verilmekte ve ülkemizin uluslararasılaşmasına, yayılma politikasına, ekonomik girdisine katkı sağlanmaktadır.

Laçin’deki Devlet Dairesi Çalışanları Vatandaşı Canından Bezdiriyor Laçin’deki Devlet Dairesi Çalışanları Vatandaşı Canından Bezdiriyor

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DAHA TİTİZLİKLE DENETLENMEKTEDİR

Bunun yanı sıra vakıf üniversitelerindeki eğitim şartları ve alt yapısı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından titizlikle denetlenmektedir. Özellikle YÖK, eczacılık fakültesi açılması ve eğitim-öğretim asgari şartlarını yüksek tutarak kalitenin artırılmasını ve standartize edilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle vakıf üniversitelerinin eğitim programları, alt yapıları ve öğrenim kadroları daha da titizlikle denetlenmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Yükseköğretim Meclisi olarak bizler, hassasiyetleri anlayarak ve göz önüne alarak ülkemizin eczacılık mesleği dahil tüm sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesine özel önem vermekteyiz. Vizyonumuzu, stratejimizi ve kurumlarımızı da bu yönde her geçen gün iyileştirmeye çalışmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız” denildi.

ÇORUM ECZACI ODASI’NDAN TOBB’A SERT TEPKİ

Yapılan bu açıklamaya Çorum Eczacı Odası’ndan kınama geldi. Konuya ilişkin Çorum Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada; “Son günlerde, Türkiye odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) eczacılık fakültesi açıklaması ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklama, eczacılık mesleğinin geleceğini tehlikeye atan ve bilimsel temelden yoksun bir beyanat olarak karşımıza çıkmıştır. Çorum Eczacı Odası olarak, bu açıklamaya sert bir şekilde tepki gösteriyoruz.

TOBB’UN AÇIKLAMALARI GERÇEKLERLE VE BİLİMSEL VERİLERLE UYUŞMUYOR

TOBB’nin açıklamalarında, vakıf üniversitelerinin yükseköğretim sistemine katkıları vurgulanmakta ve yeni eczacılık fakültelerinin açılmasının gerekliliği savunulmaktadır. Ancak bu beyanatlar, gerçeklerle ve bilimsel verilerle uyuşmamaktadır. Türkiye’de eczacılık Fakültelerinin sayısı hızla artarken, mezun sayısındaki artışa paralel olarak eczacı istihdam oranları giderek azalmaktadır. 2013 yılında yürürlüğe giren yasa ile eczane açma koşullarının nüfus kriterine bağlanması, genç eczacıların mesleğe adım atmasını daha da zorlaştırmaktadır.

ECZACILIK MESLEĞİNİN GELECEĞİ İÇİN CİDDİ BİR PLANLAMA GEREKMEKTEDİR

Mevcut durumda ülkemizde 47 eczacılık fakültesi bulunmaktadır ve bu fakültelerde her yıl yaklaşık 5500 öğrenci eğitim görmektedir. Bu durum eczacılık mesleğinin geleceği için ciddi bir planlama gerektirmektedir. Ülkemizin 5, 10, 25, ve 50 yıllık eczacı ihtiyacının belirlenmesi için devletin ilgili kurumları, Türk Eczacıları Birliği, Eczacılık Fakülteleri Dekanları ve YÖK ile oluşturulacak bilimsel bir heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.

ECZACILIK FAKÜLTELERİNİN ARTMASININ OLUMSUZ ETKİLERİ GÖZ ARDI EDİLMEKTEDİR

TOBB’nin açıklamalarında, vakıf üniversitelerinin eğitim kalitesi ve uluslararasılaşma politikalarına katkıları öne çıkarılmakta, ancak eczacılık fakültelerinin sayısındaki artışın mesleğimiz üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilmektedir. Bu tür açıklamalar, genç eczacıların iş bulma olanaklarını azalmakta ve mesleğimizin saygınlığını zedelemektedir.

TOBB’UN ECZACILIK FAKÜLTESİ AÇIKLAMASINI KINIYORUZ

Çorum Eczacı Odası olarak, TOBB’nin eczacılık fakültesi açıklaması ile ilgili açıklamasını kınıyor ve bu tür bilimsel temelden yoksun beyanatların, eczacılık mesleğinin geleceğini tehlikeye attığını vurgulamak istiyoruz. Ülkemizin eczacılık mesleği dahil tüm sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesine yönelik stratejik planlamaların, ilgili tüm kurumların iş birliği ve bilimsel temellere dayandırılarak yapılması elzemdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Denildi.

Editör: Leblebi Tv