Çorum Valiliği’nin verdiği 'ÇED gerekli değildir' raporuyla ortaya çıkan ve Fernas AŞ tarafından Mecitözü İlçesi’nin Boğazkaya Köyü’nde açılması planlanan, A Grubu Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi, Asfalt Plent Tesisi, Makanik Plent Tesisi ve Hazır Beton Santrali’ne karşı köylüler dava açtı.

Başkan Aşgın, Yeni Dönemde Çalışacağı Müdürlerini Belirledi Başkan Aşgın, Yeni Dönemde Çalışacağı Müdürlerini Belirledi

Çorum Valiliği’nin verdiği 'ÇED gerekli değildir' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açıdan dava kapsamında, Boğazkaya Köyü’nde 6 Temmuz 2023’te bilirkişi incelemesi yapıldı.

Bilirkişi heyetine köy sakinleri de eşlik etti.

4ef66b2b-6ba0-4376-92ed-3d1f19e7cc16

ÇORUM İDARE MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

Mahkeme “Bu durumda, dava dosyasına ekli proje tanıtım dosyası, bilirkişi raporu ile diğer bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirildiğinde; dava konusu projeye ilişkin olarak hazırlanan proje tanıtım dosyasında, faaliyet sahası içerisinde su kaynağı ve çeşme bulunmadığının beyan edilmesine rağmen, 05/07/2023 tarihinde mahallinde yapılan keşif sırasında ruhsat sahası içerisinde proje alanına yakın mesafelerde köyün içme suyu ihtiyaçlarının temininde kullanılan su kaynaklarının ve çeşmelerin mevcut olduğunun tespit edildiği, proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin Boğazkaya Köyü’nün su kaynaklarının zarar görmesine, zamanla debilerinin düşmesine, kurumasına ve yer altı ve yüzey sularının kirlenmesine sebep olacağı, dava konusu projenin ruhsat sahası ve civarında detaylı hidrojeolojik, hidrolojik etüt çalışmaları yapılarak, proje sahasında yapılacak olan madencilik faaliyetleri sebebiyle, proje sahasına yakın konumda bulunan ve köyün su ihtiyacını karşılayan su kaynaklarında herhangi bir zararın oluşup oluşmayacağı, su kaynaklarında azalma veya kuruma durumunun söz konusu olup olmayacağı hususlarında ayrıntılı değerlendirme yapılması gerekirken, proje tanıtım dosyasının bu hususta yeterli tespit ve değerlendirmeyi içermediği, ruhsat sahası içerisinde ve proje alanına bitişik veya yakın mesafede bulunan tarım arazilerinin madencilik faaliyetleri esnasında meydana gelecek toz ve taş savrulmalarından olumsuz etkileneceği, proje tanıtım dosyasında bu yönden değerlendirmelerde bulunulmadığı, yine proje alanı içerisinde Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan canlıların bulunduğu, alanda yapılacak madencilik faaliyetleri nedeniyle Bern Sözleşmesi 6 ve 7. Maddelerinde belirtilen yasaklanan durumların meydana gelebileceği hususları birlikte gözetildiğinde, davaya konu Çorum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce verilen 13.06.2022 tarih ve 2022100 sayılı "ÇED Gerekli Değildir" kararında hukuka, mevzuata, çevre ve şehircilik ilkelerine uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

d8371b1e-a589-4c18-8d6b-f73bd4b97571

İTİRAZ YOLU KAPALI OLMAK ÜZERE YÜRÜTÜLMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde, madencilik faaliyetlerine başlanarak çevreye zarar verilebileceği ve bu hususta eski hale getirmeye olanak kalmayacağı açık olduğundan işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar bulunduğu da açıktır.

26c27ab4-a8fa-49de-9723-f6ee9cbf4da4

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, tebligatın tamamlanmasına, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin 2. fıkrasının e bendi uyarınca anılan kararın kesin olduğu ve itiraz yolunun bulunmadığının taraflara tebliğine, 05/10/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

c881a8e5-eca5-48c1-833f-bd35b9827224