Yapılan yazılı açıklamada; “Son dönemlerde Belediyemizden toplu bir şekilde işçi çıkartıldığına dair kamuoyunda yer alan bilgi kirliliği üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda, Belediye Başkanlığı olarak kamuoyunu aydınlatmak ve gerçekleri net bir şekilde ortaya koymak adına bu basın açıklamasını yapıyoruz. Belediyemiz, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma misyonuyla hareket etmektedir. Bu doğrultuda, her konuda, şeffaflık ilkesiyle hareket etmekte ve ilgili süreçleri açık bir şekilde yönetmektedir.” Denildi.

İSKİLİP BELEDİYESİ’NDEN 2019-2024 YILLARI ARASINDA 40 KİŞİNİN İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR

Yapılan açıklamaya göre İskilip Belediye Başkanlığı, 2014-2019 Başkanlık dönemini, 2019-2024 Başkanlık dönemine toplam 161 personelle devretti.

“2014-2019 yılları arasında alt yapı çalışmalarından kaynaklanan şehir içi üst yapıları tamamen bozulmuş olup bozulan üst yapıların tamamı 2014-2019 tarihleri arasında 161 belediye personeli ve belirli zamanlarda İŞKUR tarafından tarafımıza finanse edilen (ücreti İŞKUR tarafından verilen) TYP işçileri ile yapılmıştır. Ayrıca 2019-2024 tarihleri arasında toplam 40 kişinin çeşitli (Emeklilik, İstifa, Nakil ve Vefat Vb.) nedenlerle Belediyeden ilişiği kesilmiştir. Buna karşılık 2019-2024 yılları arasında önceki döneme ilave toplam 217 personel istihdam edilmiş olup bu dönemde sürekli İŞKUR personeli diye alınan personelin giderlerinin İŞKUR tarafından değil Belediye bütçesinden karşılandığı anlaşılmıştır.” denildi.

85 İŞÇİ İÇİN İŞKUR’A MÜRACAAT EDİLDİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “31.03.2024 tarihine kadar belirli süreli sözleşmeli (3-6-9 Ay) olarak çalışan 85 kişinin, belirsiz süreli sözleşmeli (ŞİRKET) personel olarak çalıştırabilmesi için Belediyemizden Çorum İŞKUR İl Müdürlüğe işçi alım ilan yazısı iletilmiş olup, Çorum İŞKUR İl Müdürlüğünün 22.03.2024 tarih ve 5718373 sayılı cevabi yazısında ise “Belediyenizin işçi alım ilanı kurum internet sitesinden yayınlanmamış olup kamuoyuna/iş arayanlara duyurulamamıştır. Genel Müdürlüğümüzden gelecek cevap doğrultusunda tarafınıza da İvedik’le bilgi verilecek olup, söz konusu işçi alımınız için tarafınıza gönderilecek cevabi yazımızın beklenilmesi” ifadesiyle geri dönüş alınmıştır” denildi.

2019-2024 İSKİLİP BELEDİYESİ YÖNETİMİ 85 İŞÇİYİ SEÇİMDEN 3 GÜN ÖNCE USULSÜZ İŞE ALMIŞ

Sonuç olarak, seçim dönemi vehametine düşen 2019-2024 Başkanlık yönetiminin, İŞKUR İl Müdürlüğünden gelecek cevabi yazı beklenmeksizin, 85 kişiyi, usul ve esaslara aykırı olarak 28.03.2024 tarihinde (seçimden 3 gün önce) belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde, İskilip Belediye Personel Limited Şirketi üzerinden işe giriş işlemlerini yaptığı anlaşılmıştır. Söz konusu işçi alımının usulüne uygun olmadığının anlaşılmasının ardından, ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne 16.04.2024 tarih ve 7340 sayılı yazımız ile görüş sorulmuş olup, Bakanlık tarafından Belediyemize 26.04.2024 tarih ve 9339938 sayılı cevabi yazısı ile; “Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20.nci maddesinde, "İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62.nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 9.8.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2.nci maddesinde,"... (2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler, ...için uygulanmaz. Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu ilanlar Kurum internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de alır." Hükmü yer almaktadır. 

 Yine Kamu Denetçiliği Kurumunun 21.2.2022 tarihli ve 2021/14322 sayılı Tavsiye Kararında, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kariyer portalı olan kariyer.ibb.istanbul adresindeki genel başvuru usulü ile ilgili olarak ise bu yöntemin iştiraklerde oluşabilecek tüm pozisyonlara ilişkin ihtiyaçlar doğrultusunda aday özgeçmişlerinin değerlendirildiği bir ilan türü olduğu, bu ilan üzerinden gerektiğinde adaylarla iletişime geçilebildiği ve personel istihdamı sağlandığı anlaşılmaktadır. İdarenin, şirketlerinin personel ihtiyacı ile ilgili birtakım değerlendirmeleri yapabilmesi ile aday profili ve yetkinliklerini tespit edebilmesi bakımından işçi alım ilanlarına başvurabilecek durumdaki kişilerin özgeçmiş ve sertifika bilgilerini genel başvuru yoluyla temin etmesinde yürürlükteki düzenlemelere aykırı bir durum bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda yer verilen Yönetmelik düzenlemesindeki işçi alım ilanlarının kamuoyuna duyurulması sorumluluğu bakımından, genel başvuru üzerinden hangi vasıfta ne kadar personelin hangi tarihlerdeki personel ihtiyacı ve başvurular esas alınarak alındığının tespit edilememesi nedeniyle işçi alım ilanlarının kamuoyuna duyurulması yükümlülüğünü gereği gibi karşılamayan genel başvuru üzerinden personel istihdamının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2.nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı olduğu değerlendirilmiştir." denilmiştir. 

Bu itibarla, 375 sayılı KHK'nın ek 20.nci maddesi kapsamında kurulan şirketlerde personel istihdamında "adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak" unsurlardan biri olan "ilan metninin Türkiye İş Kurumunun internet sitesinde yayınlanması" şartının yerine getirilmeden yapılan alımın mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmektedir.”  İfadelerinin yer aldığı görülmüştür” şeklinde açıklamalarda bulunuldu.” İfade edildi.

85 İŞÇİNİN BELEDİYEDEKİ İSTİHDAMI SEÇİMDEN 3 GÜN ÖNCE SEÇİM YATIRIMI OLARAK KULLANILMIŞ

İskilip Belediyesi’nin üzüntüyle paylaşmak istediği yazıda, “Maalesef ki yukarıda bahsedildiği üzere 2019-2024 yıllarında alımı yapılan 217 personelin 85 inin istihdamı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden tam 3 gün önce, ilgili dönemin yetkililerince usulsüz olarak seçim yatırımı olarak kullanılmış, iş bulma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın umutlarının kırılmasına sebebiyet verilmiştir.

Kavşakta 3 Otomobil Birbirine Girdi: 5 Yaralı Kavşakta 3 Otomobil Birbirine Girdi: 5 Yaralı

Kamuoyunu bilgilendirir, vatandaşlarımızın desteği ve güveniyle, Belediyemizin çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedeflediğimizi, şeffaflık ilkesine olan bağlılığımızdan ödün vermeyeceğimizi vurgulamak isteriz.

Belediyemizin faaliyetleri hakkında her zaman detaylı bilgi almak ve doğru bilgiye ulaşmak için resmi iletişim kanallarımızı kullanabilirsiniz” şeklinde ifadelere yer verildi.

Editör: Ahmet Temelci